ඔබේ අඩවියට ලස්සන අයිකන (Website Icon Pack)

ඔබේ බ්ලොගයට, වෙබ් අඩවියට ලස්සනම ලස්සන icons දාගන්න ඕනනම් මේ ලස්සන icon ටික අරන් බලන්න. මේ අයිකන් පැක් එකේ වෙබ් අඩවියකට අවශ්‍ය සෑම ආකාරයකම icon වර්ග 30 ක් අඩංගු වෙනවා. *.ico හා *.png යන format වලින්.  ප්‍රීවිවු එකක් තමයි ඉහලින් තියෙන්නේ.. : ) මේවා පහත විකල්ප සදහා ගැලපෙනවා.
 1. Home
 2. About
 3. Blog
 4. Comments
 5. Contact
 6. FAQ
 7. Team
 8. Testimonials
 9. Products
 10. Downloads
 11. Support
 12. Tools
 13. Shop
 14. Resources
 15. How to ...
 16. Popular Posts
 17. Archives
 18. Tutorials
 19. Jobs
 20. Photo's
 21. Authors
 22. Links
 23. Social Networking
 24. Reviews
 25. Press
 26. Members
 27. Newsletter
 28. Podcasts
 29. Demo
 30. Visitors


අයිතිකරුගේ බලපත්‍රය - 30 Colorful Free Website Navigation Icons is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License.

Posted in . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

One Response to ඔබේ අඩවියට ලස්සන අයිකන (Website Icon Pack)

Search

බලගැන්වුම බ්ලොගර් (Blogger) මඟිනි.