ටයි එක නිවැරදිව ගැටගසන හැටි දන්නවාද ? ක්‍රම 4 ක්‍.

කාට කාටත් ටයි එකක් ගැටගහන්න දවසක් එනවා. සමහර අය දිනපතා ගැටගහනවා. කට්ටියකට නම් අවුලක් නෑ. සර සර ගාලා ගැටගහනවා. සමහර අය වෙන කෙනෙකුට කියලා ගැටගහ ගන්නවා. තවත් කට්ටියක් හොට පටල ගන්නවා. සමහර අය හිරකරගන්නවා. ඒවා මේවා කොහොම වුනත් කාටත් වැදගත් උපදෙසක්. 
(පිංතුරය කුඩා නම් එය මත Click කරන්න.)

Posted in . Bookmark the permalink. RSS feed for this post.

Leave a Reply

Search

බලගැන්වුම බ්ලොගර් (Blogger) මඟිනි.